Lietošanas noteikumi

 

Pirms izmanto interneta veikalu TOPVELO.LV , lūdzam rūpīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.SIA LTT, vienotais reģistrācijas numurs 40203291237, juridiskā adrese: Hipokrāta 51, Rīga, LV-1079, tālr. numurs: +371 22727773 (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina topvelo.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.2. Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziskā persona, kura lieto TOPVELO.LV interneta

veikalu, vai juridiskā persona.

1.3. Tiesības iepirkties TOPVELO.LV ir rīcībspējīgām fiziskām personām, t.i. personām, kuras ir

sasniegušas pilngadību, un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa.

1.4 Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā TOPVELO.LV piedāvātās preces vai izmanto citus TOPVELO.LV

pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt distances līguma

noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.5. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt

Noteikumus, tos publicējot TOPVELO.LV sadaļā “Lietošanas noteikumi”.

1.6. Pircējs nav tiesīgs izmantot Interneta veikala TOPVELO.LV pakalpojumus, ja nav iepazinies ar

Noteikumiem vai nepiekrīt tiem.

1.7. Preču un pakalpojumu cenas dzakuzi.lv norādītas Eiro, pievienotās vērtības nodokli (PVN)

ieskaitot. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.

1.8. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu,

specifikācijas un cenas. Preču atlikumiem ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek periodiski.

1.9. TOPVELO.LV attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem var

atšķirties no faktiskajām preču īpašībām. Attēliem ir informatīvs raksturs.

1.10. Pārdevējs patur tiesības atcelt distances līgumu un neapkalpot klientu, ja nav izdevies

sazināties ar Pirceju, vai pastāv pamatotas aizdomas par pircēja rīcības atbilstību šim līgumam.2. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Pircējs pasūtijumu veic, izvēloties preces, pievienojot tos pirkumu grozā un veicot pilnu

samaksu par pasūtijumu.

2.2. Pirkuma apmaksa ir iespējama:

2.2.1. ar pārskaitījumu, apmaksājot rēķinu.

2.3. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot TOPVELO.LV pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, ja

prece nav pieejama pasūtītajā daudzumā vai attēlotajā preces informācijā ir bijusi kļūda.

2.4. Pasūtījums ir apmaksājams nekavējoties. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts

maksājums.

2.5. Ja maksājums nav saņemts 3 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, tad pasūtījums

var tikt atcelts bez iepriekšēja brīdinājuma. 

2.6. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis

pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja tā apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību.

Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie ir

adresēti, var tiem piekļūt.

2.7. Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar TOPVELO.LV

administrāciju, izmantojot e-pastu: info@TOPVELO.LV3. PREČU PIEGĀDE 

3.1. Interneta veikalā dzakuzi.lv pasūtītās preces Pircējs var saņemt izvēloties kādu no piegādes veidiem veicot pasūtijumu.

3.2. Preces nodošana Pircējam notiek:

3.2.1. Preci saņemot ar kurjera piegādi vai saņemot noliktavā - Hipokrāta iela 51, Rīga, LV-1021,4. ATTEIKUMA TIESĪBAS

4.1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atteikties no

Interneta veikalā TOPVELO.LV iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību

izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir

norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā;

4.2. Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa

beigām, izmantojot standarta atteikuma veidlapas paraugu.

4.3. Paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs norāda šādu informāciju:

4.3.1. pasūtījuma veikšanas datumu;

4.3.2. datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;

4.3.3. Pircēja vārdu un uzvārdu;

4.3.4. precīzu preces nosaukumu;

4.3.5. bankas konta numuru, uz kuru jāatgriež nauda.

4.4. Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14

(četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par

atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nodota atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit)

dienu termiņa beigām.

4.5. Pircējs nodod preci pārdevēja noliktavā - hipokrāta iela 55, Rīga, LV-1021

Atgriežot pasūtījumu ar kurjeru, pircējam jānorāda: SIA LTT, hipokrāta iela 55, Rīga, LV-1021.

4.6. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas,

kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa

samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida

maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir

vienojušies citādi.

4.7. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad

Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir

nosūtīta atpakaļ.

4.8. Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.

4.9. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību

realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda

veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu,

tajā skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašību vai darbības noskaidrošanai.

4.10. Pircējs preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, lietošanas instrukciju

un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.

4.11. Atteikuma tiesības nepiemēro:

4.11.1. tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijām vai ir nepārprotami

personalizētas;

4.11.2. citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.5. GARANTIJA

5.1. Interneta veikalā TOPVELO.LV piedāvātajām precēm, ja tas norādīts preces pavaddokumentos, tiek

nodrošināta ražotāja garantija. Garantijas termiņš ir vismaz 2 (divi) gadi, taču ražotājs var noteikt

arī īsāku vai garāku garantijas termiņu.

5.2. Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts:

5.2.1. pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls. Maksājuma uzdevums un bankas izdruka par

maksājuma izpildi netiek uzskatīti par pirkumu apliecinošiem dokumentiem;

5.2.2. aizpildīts garantijas talons (grāmatiņa vai kvītis) gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir

ietvēris preces komplektācijā.

5.3. Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Pircējam nepieciešams nogādāt preci uz

garantijas talonā noradīto servisa centru, vai atgriežot pasūtījumu pa pastu, to jāsūta uz adresi: SIA LTT, hipokrāta iela 55, Rīga, LV-1021.

5.4. Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu, sedz Pircējs.

5.5. Garantija ir saistoša tās devējam (ražotājam) atbilstoši garantijas dokumenta nosacījumiem.

5.6. Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem, barošanas

elementiem un precēm ar ierobežotu resursu.

5.7. Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ.6. PRETENZIJAS PAR LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠO PRECI VAI PAKALPOJUMU

6.1. Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2

(divu) gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Pircējs iesniedz prasījuma

pieteikumu Pārdevējam 2 nedēļu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma

neatbilstību līguma noteikumiem.

6.2. Ja konstatēta neatbilstība līguma noteikumiem, Pircējs vienojas ar Pārdevēju par vienu no

sekojošajiem risinājumiem līguma neatbilstības novēršanai:

6.2.1. bez atlīdzības novērst preces neatbilstību vai atlīdzināt preces neatbilstības novēršanas

izdevumus;

6.2.2. apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma

noteikumiem;

6.2.3. samazināt preces cenu;

6.2.4. atcelt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu.

6.3. Pircējs piesaka prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai pakalpojumu, iesniedzot to SIA LTT sūtot pa pastu, uz adresi: SIA LTT, Ēvalda Valtera 46-41, Rīga, LV-1021. Kopā ar Prasījuma pieteikumu Pircējs iesniedz pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju.


6.4. Pārdevējs nav atbildīgs par pircēja tiešas vai netiešas darbības rezultātā radītiem bojājumiem precei.7. DATU AIZSARDZĪBA UN PRIVATUMA POLITIKA

7.1. Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma

noteiktās prasības un citu Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi

un aizsardzību.

7.2. Reģistrējoties vai veicot pirkumus TOPVELO.LV Pircējs piekrīt ka viņa e-pasta adrese tiek izmantota

savstarpējai saziņai kā arī Pārdevējs ir tiesīgs nosūtīt jaunumus. Pircējam ir iespēja atteikties no

jaunumu saņemšanas darot to zināmu TOPVELO.LV administrācijai.

7.3. TOPVELO.LV ir Pārdevēja un Pārdevēja sadarbības partneru īpašums un tas tiek aizsargāts Latvijas

Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

7.4. TOPVELO.LV satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli

utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai

papildināšana ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu

piekrišanu šādai darbībai.

7.5. TOPVELO.LV tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina Interneta veikala TOPVELO.LV plašākas

izmantošanas iespējas.8. ATBILDĪBA

8.1. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas

varētu rasties TOPVELO.LV norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka TOPVELO.LV

piedāvātais pakalpojums vai prece, tīmekļa vietne vai interneta veikals TOPVELO.LV jebkādu iemeslu dēļ

nav pieejams vai TOPVELO.LV darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

8.2. Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikala TOPVELO.LV veiktajiem pirkumiem,

tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).

8.3. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida

neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles.